Toners bestellen
Toners bestellen
Klantportal
Klantportal
Support
Support

Privacybeleid

Hoe gaan we om met privacy en cookies?

Privacybeleid & cookieverklaring

Het onderstaande privacy- & cookiebeleid is van toepassing op alle diensten, transacties, overeenkomsten en sitebezoeken van en met ISO Groep, Rijthoek 15, 4175LM, Haaften handelend onder KVK-nummer 57186545.

Wij respecteren de privacy van onze relaties en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegeven wij van jouw verzamelen voor welke doeleinden, kun je in dit document lezen.

Versie: 11 juli 2022

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij de diensten die wij verlenen, verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld het aangaan van een overeenkomst of abonnement of voor het aanmaken van accounts), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat ISO Groep in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens opslaat. ISO Groep gebruikt jouw persoonsgegevens voor:

 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met je indien je hierom verzoekt
 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • Het verlenen van toegang tot onze website
 • Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • Het bepalen van strategie en beleid
 • Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot ISO Groep haar relaties en haar medewerkers

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • IP-adres
 • Technische browserinformatie
 • Cookie ID
 • Wachtwoorden

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij van je verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor directe marketing doeleinden voor deze partijen.

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat er voor special pricing ofwel voor een abonnement eindgebruikers gegevens worden verstrekt aan derde partijen. De persoonsgegevens die van je zullen worden doorgegeven aan derde partijen zullen als volgt zijn:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoonnummer

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat je hier voorafgaande toestemming voor hebt verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

ISO Groep maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Lees hoe we op onze websites cookies gebruiken.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Ons privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Jouw wettelijke rechten

Je mag ISO Groep vragen om inzage in de gegevens die van je zijn opgeslagen. Ook kun je ISO Groep verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres privacy@isogroep.nl.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Vooraan in het document vind je de versie en wijzigingsdatum.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomst

Beveiliging en privacy staat bij ons hoog op de agenda. Wij willen daarom goede afspraken maken over privacy en het verwerken van persoonsgegevens. In onze verwerkersovereenkomst maken we afspraken over het verwerken van (persoons)gegevens. Neem je diensten van ons af en heb je nog geen verwerkersovereenkomst afgesloten? Download dan de verwerkersovereenkomst en verstuur deze ondertekend naar privacy@isogroep.nl.